Protecció de dades personales i política de privacitat

  • Responsable del tractament
 

El responsable del tractament és “Francisco *Aspar *Ricart” (d'ara endavant, “*Costabona”), amb CIF 77.885.639-A i domicili social en Carretera de *França, 1- 17868 Molló (GIRONA) (Espanya).

 

Per a garantir l'adequada gestió d'aquest tractament pot dirigir-se en per a qualsevol qüestió que precisi en relació amb els mateixos a través de la següent adreça de correu electrònic: info@costabona.com.


  • Finalitat del tractament i bases legitimadores
 

El tractament de les seves dades persegueix les següents finalitats:


A. Registre de l'usuari i gestió de la comanda online 
Les seves dades seran tractades per a: (i) tramitar el seu registre com a usuari/client; (*ii) donar d'alta la seva comanda online i desenvolupar el procés de venda que inclou des de la recepció de la comanda fins al seu lliurament i, en el seu cas, la gestió de les garanties; (*iii) tramitar i donar resposta als seus dubtes, consultes o reclamacions.

Els productes i serveis comercialitzats a través de la Plataforma www.costabona.es  pertany a:

Única i exclusivament a Costabona.
B. Enviament d'ofertes i promocions de productes i serveis de Costabona.
En cas que presti el seu consentiment, *Costabona podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionades amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest últim supòsit implicarà el previ tractament de les seves dades amb l'objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterizació, determinar gustos, preferències i necessitats i, sobre la base d'aquestes, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de manera gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-lo a través de correu postal a l'adreça a dalt exposada o per correu electrònic a l'adreça info@costabona.com o a través del nostre servei d'atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l'informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

C. Enviament d'ofertes i promocions de Costabona i de terceres empreses
En cas que presti el seu consentiment, Costabona podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

Informació comercial genèrica o personalitzada. En aquest últim supòsit implicarà el previ tractament de les seves dades amb l'objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterizació, determinar gustos, preferències i necessitats i, sobre la base d'aquestes, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de manera gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-lo a través de correu postal a l'adreça a dalt exposada o per correu electrònic a l'adreça info@costabona.com o a través del nostre servei d'atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l'informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

D. Complir amb les obligacions legals
Dins de les diferents obligacions legals existents que assumeix Costabona es troben el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d'aquestes obligacions, Costabona podrà comunicar les seves dades a les Administracions Públiques i tribunals, sempre que tal informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

 E. Avaluació de la qualitat dels productes adquirits.
Costabona pretén conèixer l'opinió dels seus clients respecte als productes adquirits amb la finalitat de millorar el servei i ajudar  a altres usuaris en la compra d'un producte.

Per a aconseguir l'objectiu exposat en el paràgraf anterior, Costabona podrà sol·licitar als clients registrats que realitzin una valoració del producte adquirit, podent realitzar comentaris sobre aquests.

Les  valoracions, i les opinions sobre els productes, seran realitzats per vostè de manera voluntària, i seran visibles  al costat de les seves dades identificatives per a qualsevol usuari que visiti la Plataforma. Si prefereix que les seves dades identificatives, nom i cognoms, no siguin visibles en la Plataforma, podrà realitzar les seves valoracions i comentaris de manera anònima marcant  l'opció denominada “ocultar les meves dades identificatives”

Costabona realitza aquest tractament sobre la base del consentiment prestat per vostè mitjançant la marcació de la casella habilitada a aquest efecte.  

 

  • Tipus de dades tractades
Per a les finalitats exposades en l'apartat anterior es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories: 

 

A. Dades proporcionades pel client de manera directa: 
En el moment del registre en el portal web, o en realitzar la compra d'un producte, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats. Aquestes dades són:

Dades identificatives (p. ex. nom, correu electrònic, número de telèfon, adreça, NIF, etc.)
Detalls d'ocupació (p. ex. empresa)
 

En el moment en què es realitzin una avaluació dels productes;

Els comentaris realitzats pel client; incloent el nom i cognoms en cas que no hagi seleccionat l'opció denominada “ocultar les meves dades identificatives”.
El client garanteix que, les dades facilitades a *Costabona per a la prestació dels serveis sol·licitats, i l'adquisició dels productes oferts, responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que afecti a aquests. En conseqüència, el client respondrà enfront de *Costabona i tercers de qualssevol danys o perjudicis ocasionats a conseqüència de l'incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

B. Dades recaptades de manera indirecta:
Totes aquelles dades que, en cas d'haver prestat el seu consentiment, Costabona recapta de la tipologia de fonts externes enumerada en la finalitat 2.E.

C. Dades derivades de la pròpia prestació del servei i la relació entaulada amb el client: 
Incloent informació com l'històric de productes adquirits, així com les seves característiques, reclamacions o sol·licituds d'informació i qualssevol altres dades generades en la relació jurídica entaulada amb l'interessat.

 

  • Termini de conservació de les dades
 

Les seves dades personals seran conservats mentre siguin necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. Transcorregut aquest període les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar per a ser posteriorment eliminats. Els terminis de prescripció varien depenent de la mena de servei, a efectes *ejemplificativos, amb caràcter general el termini de prescripció de la majoria d'accions civils personals és de 5 anys.

 

Així mateix, Costabona procedirà al bloqueig d'aquells clients que es trobin inactius per un termini de 5 anys. Es considerarà com a client inactiu a aquells usuaris registrats en la Plataforma Costabona, però que no ha realitzat cap transacció en la mateixa des de fa més de 5 anys.

 

  • Comunicacions de dades
 

En cas que presti el seu consentiment, Costabona podrà comunicar les seves dades a terceres empreses de sectors com a màrqueting o telecomunicacions a fi que aquestes empreses puguin oferir-li els seus productes o prestar-li serveis addicionals als contractats. A més, queda informat que per a la correcta execució del contracte i el compliment de les finalitats a dalt indicades, serà necessari compartir informació relativa a vostè amb empreses proveïdores d'alguns dels serveis.

Dins de les diferents obligacions legals que assumeix Costabona es troben les derivades de l'aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d'aquestes obligacions, i dins de la finalitat descrita com a “gestió de la comanda online”, Costabona podrà comunicar les seves dades a les Administracions Públiques i tribunals, sempre que tal informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

A més, i en relació també amb la finalitat de gestió de la comanda online, sempre que el sol·liciti, les seves dades poden ser cedits a les terceres empreses comercialitzadores de productes per a procedir a l'emissió de la corresponent factura.

 

  • Els seus drets
 

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.
Dret d'oposició: Sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
Dret a revocar el consentiment prestat.
Pot exercitar els seus drets a través d'algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d'Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna:

Adreça Postal: Carretera de França, 1- 17868 Molló (Girona).
Correu Electrònic: info@costabona.com
En la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l'ajudaran en l'exercici dels seus drets. Així mateix, l'informem té dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control (a Espanya, l'AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.

 

  • Dades de tercers
 

Per a la prestació de determinats serveis pot ser necessari que ens faciliti les dades personals i de contacte de terceres persones com, p. ex., el nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades o mitjans equivalents de contacte del destinatari d'una comunicació o enviament. 

Costabona exclusivament tractarà aquestes dades per a procedir al lliurament de la comunicació o de l'enviament. Addicionalment, amb l'objectiu de la millor prestació del servei, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic podran ser utilitzats amb l'objectiu d'informar el destinatari sobre les dates estimades de lliurament i tractar qualsevol incidència que pogués afectar a aquesta. 

En aquest sentit, el client garanteix la veracitat i actualització de les dades del destinatari i, en el seu cas, assegura haver complert amb totes aquelles obligacions que, en matèria de protecció de dades, li resultin atribuïbles, havent obtingut el consentiment del destinatari al fet que Costabona dugui a terme el tractament exposat en els paràgrafs precedents, en cas de ser tal consentiment necessari.